MENIU

Komentarai (13) Darbas Europos Parlamente, Įžvalgos, Kas esu ir kuo tikiu

Atviras laiškas dėl Stambulo konvencijos svarstymo Lietuvoje

Atviras laiškas dėl Stambulo konvencijos svarstymo Lietuvoje

Lietuvos vyskupų konferencijai, Apaštaliniam Nuncijui Lietuvoje

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, trumpai vadinama Stambulo konvencija, Lietuvos viešojoje erdvėje sulaukia nemažai dėmesio. Ypatingai dažnai akcentuojama, jog ji neva kažkaip paneigianti Katalikų Bažnyčios mokymą, nors Romos Katalikų Bažnyčia nėra oficialiai jokiuose savo dokumentuose pasisakiusi dėl šios Konvencijos.

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame praktikuojantys katalikai. Mūsų padėtis Lietuvos visuomenėje dabar yra dviprasmiška. Netikintieji, kurie gauna iškreiptą krikščionybės paveikslą, nesupranta, kaip mes galime laikytis tokio tikėjimo. O dalis mūsų brolių ir seserų katalikų, apimti nerimo, pasėto atskirų, nežinia kieno įgaliotų, asmenų skleidžiamo diskurso ir negaudami visapusiško mokymo, su nepasitikėjimu žiūri į bet ką, kas mėgina užmegzti diskusiją.

Esame priversti nerimauti, jog, komentuojant minėtą Konvenciją iš neva krikščioniškos ar net tariamai katalikiškos perspektyvos, pernelyg dažnai prasilenkiama su Konvencijos tikslais ir turiniu, yra skleidžiami teiginiai, kurie diskredituoja Bažnyčios mokymą, taip pat marginalizuojama ir paniekinama akademinė bei mokslinė kataliko mąstysena.

Būtent todėl drįstame teigti, jog Lietuvos Bažnyčios tyla, kai nevyriausybinės organizacijos, kurios sakosi ginančios religijos laisvę bei katalikiškas vertybes, komentuodamos Konvencijos klausimą, skleidžia kataliko vardą diskredituojančius teiginius, supriešina Lietuvos katalikus tiek tarpusavyje, tiek su kitų krikščioniškos tradicijos valstybių katalikais, turėtų būti nutraukta.

Oficiali Bažnyčios pozicija tokiame kontekste svarbi ne tik abejonių apimtiems tikintiesiems. Ji būtina ir kaip liudijimas pasauliui. Be to, yra svarbu sudaryti sąlygas krikščionims politikams laisvai ir atsakingai daryti pasirinkimus savo darbe.

Todėl kviečiame ganytojus išsakyti savo nuomonę, atsakyti visuomenei, ar tikrai visi tikėjimo vardu Konvencijai viešumoje išsakomi priekaištai yra įsakmiai formuluojami kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios ganytojų pozicija.

Taip pat kviečiame dalyvauti kovo mėnesį rengiamoje konferencijoje, kur kaip tik bus diskutuojama Stambulo konvencijos iškeltais klausimais.

Bažnyčios autoritetas negali būti pasisavintas 

Kai kurie asmenys, įskantant ir Seimo narius, taip pat kai kurios nevyriausybinės organizacijos, kritikuoja ir atmeta Konvenciją būtent prieštaravimo katalikų tikėjimui atžvilgiu, neretai pateikdami savo poziciją kaip vienintelę teisingą krikščionims. Pastaruoju metu daug kam ima atrodyti, kad Bažnyčia, kaip institucija, yra linkusi išsaugoti tuos įpročius ir stereotipus, kurie pateisina smurtą šeimose, ypač prieš moteris, ar kad netgi pats krikščionių tikėjimas įtvirtina nelygybę.

Įspūdis, jog tokia yra oficiali Bažnyčios pozicija, jau įsitvirtino viešojoje nuomonėje. Tai iliustruoja, pavyzdžiui, štai tokios antraštės: „Nepaisydama Bažnyčios kritikos, grupė parlamentarių į Seimo darbotvarkę sieks grąžinti Stambulo konvenciją“ (LRT portalas, 2019.12.29).

Panaši laikysena prieštarauja Vatikano II Susirinkimo dokumentams, kuriuose primenama, jog vienintelio teisingo sprendimo daugeliu klausimų nėra: „Dažnai pats krikščioniškas požiūris į pasaulį tam tikromis aplinkybėmis vers juos [pasauliečius] priimti tam tikrą apibrėžtą sprendimą. Tačiau kiti tikintieji nemažiau nuoširdžiai, kaip gana dažnai ir visiškai pagrįstai atsitinka, apie tą patį dalyką spręs kitaip. Kadangi ir vieną, ir kitą sprendimą, patys to nenorėdami, daugelis veikiai susieja su Evangelija, teatmena visi, jog tokiais atvejais niekas neturi teisės išimtinai savintis Bažnyčios autoriteto. Visuomet tesistengia jie nuoširdžiu pokalbiu vieni kitus apšviesti, išlaikydami tarpusavio meilę ir pirmiausia rūpindamiesi bendruoju gėriu.“ (Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje „Gaudium et Spes“, 43).

Morali laikysena įpareigoja sąžiningam dialogui

Pastebėtina, kad Konvencijos kritikai niekuomet necituoja paties dokumento teksto, o tik pateikia savas kai kurių joje pavartotų terminų interpretacijas. Tuo tarpu pagrindiniai jos tikslai lieka visiškai neaptarti.

Jau minėtame LRT portalo 2019 metų gruodžio 29 dienos straipsnyje rašoma: „Katalikų Bažnyčia ir dalis politikų teigia, jog ratifikavus konvenciją Lietuvai tektų keisti lyties sampratą ir diegti nuostatas apie homoseksualumą.“ Tokie teiginiai dvejopai klaidina.

Pirma, asmenys, kurie atmeta Konvenciją tikėjimo vardu, niekada necituoja nei Šventojo Rašto, nei Bažnyčios dokumentų, visuomenei pateikdami iškreiptą Bažnyčios ir jos mokymo vaizdą. Juk tiek Evangelija, tiek daugybė Bažnyčios tekstų iš tikrųjų skelbia lygų vyro ir moters vertingumą, o bet kokį smurtą smerkia.

Katalikų Bažnyčios katekizmas teigia vyro ir moters lygybę: „Sukurti „pagal Dievo paveikslą“, abu – vyras ir moteris – yra vienodai kilnūs“ (369) ir visų žmonių lygybę: „Iš esmės žmonės yra lygūs savo, kaip asmenų, kilnumu ir iš jo išplaukiančiomis teisėmis.“ (1935).

Popiežiai taip pat nuolat tai kartoja. Nuo Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško „MULIERIS DIGNITATEM apie moters kilnumą ir pašaukimą“ iki dabartinio popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ apie meilę šeimoje — net neįmanoma išvardyti visų dokumentų, kuriuose ginamas moterų orumas ir jų teisės.

Tikėjimo mokslo kongregacijos laiške vyskupams, pasirašytame anuomet dar kardinolo Josepho Ratzingerio, atvirai rašoma, kad vyro ir moters santykius „nesantarvės šaltiniu paversti gali tiktai nuodėmė ir kultūroje įrašytos „nuodėmės struktūros“ (8-oji pastraipa iš Laiško Katalikų Bažnyčios vyskupams apie vyro ir moters bendradarbiavimą Bažnyčioje ir pasaulyje, paskelbtame 2004 m. gegužės 31 d.)“.

Pirmąją šių metų dieną popiežius Pranciškus savo homilijoje pasakė: „Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Katalikų teologija neatmeta mokslo

Nors ir labai gaila, tačiau kalbant apie Konvenciją, kurios vienintelis nepaneigiamas tikslas yra ginti moterų teises, tenka kovoti su mitais, kylančiais iš viešai pasisakančių asmenų teiginių, grindžiamų ne mokslu, o asmenine nuomone, paveikumo visuomenei.

Pagarbos mokslo ir religijos dialogui stoka, atsispindinti jau minėtų nevyriausybinių organizacijų skelbtuose straipsniuose, lemia klaidingos socialinės lyties interpretacijos genezę bei vystymą, o šių organizacijų tapatinimasis su krikščioniška visuomene sukuria kataliko, kaip mokslu nesidominčiu ir į obskurantizmą linkusio asmens, paveikslą.

Popiežius Jonas Paulius II 1996 m. spalio 22 d. kreipimesi į Popiežiškosios mokslų akademijos narius, akcentavo, jog „egzegetas ir teologas nuolat privalo būti informuotas apie gamtos mokslų pasiekimus“.[1]

Mokslo ir religijos dialogo svarba dar kartą pabrėžiama Vatikano observatorijos fondo veikale „Fizika, filosofija ir teologija: bendrasis tikslas suprasti“[2], kuriame rašoma, jog „mokslas gali išgryninti religiją nuo klaidų ir prietarų“.

Konvencijos aptarimo kontekste verta dar kartą pažvelgti į visuotinai pripažintos mokslininkus ir gydytojus vienijančios platformos — Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) — teiginius.

PSO patvirtina, jog socialinės lyties sąvoka nepaneigia biologinės lyties sąvokos; šios organizacijos definicijų puslapyje skelbiama: „Socialinė lytis apibūdina vyro ir moters savybes, sukuriamas visuomenės, o biologinė lytis apibūdina vyro ir moters savybes, nulemiamas biologinių veiksnių (genų, hormonų, fiziologijos ir t. t.)“.[3]

Turint omenyje, jog vienas iš pagrindinių Konvencijos tikslų yra „panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus žemesnės moterų padėties idėja arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis“[4], terminas „socialinė lytis“, atsižvelgiant į moksliniame pasaulyje vartojamą žodyną, šiuo atveju yra ne tik pageidautinas, bet ir būtinas.

Tai patvirtina ir Bažnyčia. 2019 metų vasarį Katalikiškojo ugdymo kongregacija paskelbė tekstą „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Ieškant dialogo kelio ugdyme gender klausimu“, kuriame pabrėžiama, kad ideologijas būtina skirti nuo socialinių mokslų tyrimų, kuriais “siekiama giliau suvokti, kaip lyties skirtingumas tarp vyrų ir moterų reiškiasi įvairiose kultūrose”.[5]

Prakalbus apie stereotipinius moterų ir vyrų vaidmenis, pažymėtinas ir tas faktas, jog Konvenciją kritikuojančios pusės dažnai sudaro įspūdį, jog vadovaujasi sola scriptura doktrina ir remiasi vien tik apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams penktuoju skyriumi, kuriame rašoma: „Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra Bažnyčios, savo Kūno, galva ir gelbėtojas. Kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visa kame teklauso vyrų“ (Ef 5, 22–24) ir visiškai pamiršta antrąją šio laiško dalį.

Pirma, tokia mąstysena yra ydinga pačiam katalikų tikėjimui, nes Dogminė konstitucija apie Dievo apreiškimą „Dei Verbum“ konstatavo, jog katalikai privalo vadovautis ne vien Šventuoju Raštu, bet ir Šventąja Tradicija, kurią formuoja Bažnyčios tarnai.[6]

Antra, sola scriptura doktrina trukdo vystytis ir moksline metodika grįstai kataliko pasaulėjautai, apie kurią Jonas Paulius II enciklikoje „Fides et Ratio“ rašė: „Žmogus randa tikrąsias vertybes neužsisklęsdamas savyje, bet tik atsiverdamas ir ieškodamas jų taip pat ir jį pranokstančiuose transcendentiniuose lygmenyse.“.

Deja, ši Bažnyčios žinia ir jos pastangos ginant moteris nepasiekia Lietuvos visuomenės vien dėl to, kad tie, kas viešai kalba jos vardu, apie tai net neužsimena. Kritikai tik ieško Konvencijoje pavojų tradicijoms, o kai kurie netgi įžvelgia tarptautinį sąmokslą, taip stebindami pasaulį ir, kalbėkime tiesiai, darydami gėdą Lietuvai.

Kita vertus, Konvencijoje nėra tų reikalavimų, kuriuos jai prikiša kalbantieji „tradicinių vertybių“ vardu. Ji nereikalauja keisti lyties sampratos, o socialinės lyties kategorija nėra biologinės lyties paneigimas. Taip pat ši Konvencija nesiekia įteisinti gėjų santuokų.

Bažnyčia gerbia kiekvieno žmogaus orumą

Neturėdama sąžiningos informacijos, dalis tikinčiųjų nuogąstauja, kad jiems bus primestos jų tikėjimo neatitinkančios nuostatos, ir todėl priešinasi Konvencijos ratifikavimui.

Priekaištai dėl to, kad Konvencijoje reikalaujama teikiant apsaugą nuo smurto nediskriminuoti nė vieno, įskaitant homoseksualius ar translyčius asmenis, tiesiog glumina. Juk būtent krikščionybė yra visų lygiavertiškumo ir žmogaus teisių idėjos pagrindinis įkvėpimo šaltinis. Tad kaip katalikybės vardu galima piktintis tokiu reikalavimu? Juk to paties reikalauja ir Bažnyčia.

Šventasis Tėvas Pranciškus pabrėžia, kad būtina apsaugoti nuo smurto visus, net tik moteris, bet ir kitus pažeidžiamus asmenis: „Štai kodėl mes trokštame visų pirma dar kartą patvirtinti, kad turi būti gerbiamas kiekvieno asmens orumas, nepriklausomai nuo jo seksualinių polinkių, ir kad kiekvienas turi būti priimamas su pagarba, stengiantis išvengti bet kokios diskriminacijos, o ypač bet kokių agresijos ir smurto formų“ (Amoris Laetitia, 250).

Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje jau yra įtvirtinta visų asmenų lygybė: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.“

Susipriešinimas, kylantis dėl objektyvios informacijos ir aiškumo trūkumo, ne tik apsunkina smurto problemos sprendimą šalyje, bet ir komplikuoja Lietuvos padėtį Europos Sąjungoje.

Kaip vieną iš paskutinių aspektų, dėl kurių gali nerimauti didelė dalis katalikų Lietuvoje, verta paminėti ir dėl neveiksnumo prarandamą Bažnyčios, kaip žmogaus teisių gynėjos, paveikslą. Bažnyčia niekada nebuvo atsieta nuo tarptautinių institucijų, ginančių žmogaus teisę į laisvę ir orumą, todėl jeigu šį kartą vis dėlto Bažnyčia leis katalikybės vardu manipuliuoti organizacijoms, veikiančioms labai apibrėžtu mastu, automatiškai kils klausimas, ar tokiu būdu Bažnyčia nepaneigia ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto, priimto 1998 m. liepos 17 d. Jungtinių Tautų įgaliotųjų atstovų konferencijoje, skirtoje Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimui.

Juk būtent Tarptautinio baudžiamojo teismo Prokuroro biuras išleido dokumentą „Dėl seksualinių ar dėl lyties padarytų nusikaltimų“, kurio tikslas buvo panaikinti bet kokią nelygybę tarptautiniame baudžiamajame procese tarp vyrų ir moterų. Šiame dokumente sąvoka „socialinė lytis“ atitinka Pasaulinės sveikatos organizacijos suformuluotą apibrėžimą: „Tai sąvoka, apibūdinanti vyrus ir moteris, visuomenės kontekste. Ši sąvoka pripažįsta ir socialiai nulemtą lyčių vaidmenį, pasireiškiantį elgesiu, primetamu vyrams ar moterims, berniukams ar mergaitėms.“ [7]

Nerimaujame ir dėl to, ar katalikišką mąstymą privatizavusios organizacijos Lietuvos Bažnyčiai yra tokios paveikios, kad pastaroji, jų veikiama, atsisakys ginti ne tik moterų, bet ir transseksualų, homoseksualų ir kitaip save identifikuojančių žmonių teisę į pagarbą ir supratimą (nors Konvencijoje apie paskutinįjį aspektą nekalbama)?

Tokiu atveju tik primename, jog, remiantis Šiaurės Amerikos interlyčių asmenų asociacijos duomenimis, su vienaip ar kitaip fiziologiškai ar genetiškai neapibrėžta lytimi gimsta nuo 1 iš 2000 iki 1 iš 1500 vaikų[8]. Europos retų ligų asociacija „Eurordis“ tai klasifikuoja kaip slenkstinę ribą tarp retos ir neretos ligos. Su lyties sampratos pakitimu yra susiję apie 18 ligų ir būklių.

Nejaugi Lietuvos Bažnyčia tylės ir traktuos apie 3,5 mln. žmonių kaip „Dievo kūrybos klaidą“, prieš tai pasmerkusi moteris tapti tik archajiniu Adomo šonkaulio provaizdžiu?

 

Tadas Valentinas Alčauskas

Edita Janulevičiūtė

Aušra Maldeikienė, EP narė

 

[1] http://inters.org/John-Paul-II-Academy-Sciences-October-1996

[2] Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding (From the Vatican Observatory Foundation), redaktoriai Robert John Russel, William R. Stoeger SJ, George V. Coyne SJ.

[3] http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions

[4] Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, III sk, 12 str., 1 dalis.

[5] [5] https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-06/vatican-document-on-gender-yes-to-dialogue-no-to-ideology.html

[6] Dogminė konstitucija apie Dievo apreiškimą Dei verbum, trečiasis skyrius „Dievo apreiškimo perteikimas“, 1965 m. lapkričio 18 d.

[7] https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes–June-2014.pdf

[8] https://isna.org/faq/frequency

13 komentarai įraše "Atviras laiškas dėl Stambulo konvencijos svarstymo Lietuvoje"

 1. Darius parašė:

  Labai daug prirašyta klaidinančios informacijos. Iškraipomas Bažnyčios mokymas. Pateisinami ir skatinami nuodėmingi gyvenimo būdai (homoseksualizmas) Ir tuom pačiu klaidinami tikintieji. Nuodėmę skatinti – irgi nuodėmė. Bažnyčia yra prieš pavojingą gender ideologiją ir tą nesenai yra pasakiusi dar kartą. Neklaidinkit visuomenės. https://www.vaticannews.va/lt/vatikanas/news/2019-06/gender-ir-ugdymas-samprotauti-ir-argumentuoti.html

 2. Darius parašė:

  Neklaidinkit tikinčiųjų, klausykitės Bažnyčios mokymo ir vyskupų: “Individo laisvių ir teisių sureikšminimas palaipsniui veda į tai, kad valdžia, siekdama užimti Dievo vietą pasaulyje, imasi nuspręsti, kas yra lytis, šeima, tiesa ir panašūs dalykai, kuriems apibrėžti iki tol pakakdavo apreiškimo tiesų ir sveiko proto. Valstybė vis labiau linksta kontroliuoti piliečių gyvenimą: pavyzdžiui, prisidengdama „saugumo siekiu“ vis išmanesnėmis technologijomis renka asmeninius duomenis – taip įsiveržia į privatų asmens gyvenimą; pasitelkdama „tolerancijos“ ar „diskriminacijos“ sąvokas iš viešo diskurso siekia išstumti religiją.” “Objektyvios tiesos ir objektyvių normų neigimas – reliatyvizmas – tikėjimo plotmėje tik pagilina nuodėmės pajautos krizę ir kelia krikščionybei dar didesnį iššūkį – atlaikyti savo išskirtinumą „religinių pasirinkimų“ mugėje. Reliatyvizmas glaudžiai susijęs su genderizmu, įnešusiu didžiulę sumaištį lytinėje – ypač jaunų – žmonių savivokoje ir bandančiu nutildyti sveikos nuovokos nepraradusius asmenis. Visose socialinio gyvenimo plotmėse įsigalėjęs individualizmas kasa duobę bendro gėrio siekimui, pilietiškumui ir mums, katalikams, taip svarbiam bendruomeniškumui.”

  • Laima parašė:

   Jūs perskaitykite tą Konvenciją neišvedinėjęs savų teorijų. Stambulo konvencijoje raginama atsisakyti senų kultūrinių stereotipų, kurie būna smurto prieš moteris priežastis, pvz.: kad moteris turi paklusti vyrui…. Tokios “vertybės” nuo mažens prikimštos vyrų galvon yra viena iš smurto priežasčių.
   Nesuprantu, ar Jūs tokie kvaili, ar skaityti nemokate, ar kas su Jumis negerai?
   Jeigu Jums vyrų bukumą skatinantys stereotipai atrodo “vertybė” tai vadinasi, jus šiaip nė euro nevertas dvasios ubagas, o tokie yra visuomenės tarakonai, o ką su jais reikia daryti, manau ir taip žinote…

 3. maldeikienei-čia tau liaudies dovanėlė parašė:

  gražių paveiksliukų galerija:

  liaudiesmenas.livejournal.com

 4. […] žada kalbėti be absurdo konferencioje ir taip pat parašė atvirą laišką, adresuotą visų pirma Lietuvos vyskupų konferencijai bei […]

 5. Angelina parašė:

  Atsiprašau, tai ar Dievas tik jo patikėtiniams, dvasininkams, suteikia teisę užsiimti homoseksualizmu (kas savaitę išgirstame vis naujus atvejus visame pasaulyje), vis daugiau kunigų gyvena dvigubą gyvenimą. Mes, paprasti žmonės, suprantame, kad ir jie yra žmonės ir toleruojame tai, bet ateis viskam pabaiga, patikėkite. Surinksime ir pateiksime sąrašą netrumpą ir apie Lietuvos dvasininkiją. Be to, Lietuvoje bažnyčia atskirta nuo dalyvavimo valstybės tad, lai ir dirba savo naudai ir nesikiša ten kur nepriklauso. Juk, turi laikytis 10 Dievo įsakymų, bet to nematome. Kaip tada? Žmonės ne akli, ne kurti ir viską supranta, nors, ko gero, norėtų kai kas , kad taip būtų. Deja, ne tie laikai, nepagąsdinsite šv. Marijos žeme, matome, kad ji tik juoda.

  • Laima parašė:

   Homoseksualumas ne beda, bet kai pats ne šventas būdamas nori valdyti ir laikyti baimėje kitus, remiantis sąmokslo teorijomis ir melu, čia jau didžiausia nuodėmė, kokia tik gali būti. Savo reiklaus susitvarkykite, dar pedofilijos problema neišspręsta iki galo… Užsiima jie sąmokslo teorijos kūrimu ir melais. Jūs tiesiog skatinate protingų žmonių nusigręžimo nuo bažnyčios.

 6. […] Tomos Bružaitės komentaras apie Aušros Maldeikienės paskelbtą „Atvirą laišką dėl Stambulo konvencijos svarstymo Lietuvoje“. Komentaras yra, bet diskusija, deja, taip ir neprasidėjo. Komentaras sudarytas […]

 7. Vytautas parašė:

  Lietuvos konstitucijoje labai aiškiai parašytą, kad visi prieš įstatymą lygūs, kad vyrų ir moterų teisės lygios, kad tautos ir valstybės pagrindas šeima, kad šeima yra vyro ir moters santuoka. Kokių dar reikia “konvencijų”? Ar Lietuvos respublika yra nepriklausoma valstybė? Ar buvo referendumas konvencijos priėmimo klausymu, nes esminiais tautai ir valstybei klausimais BŪTINA ATSIKLAUSTI TAUTOS? Jeigu A. Maldeikienė pasirašo kaip EP, tai kada atsiklausė rinkėjų – esu jos Žirmūnų apygardos rinkėjas, Ar ”ponia” su Lomonosovo universiteto tarybiniu diplomu tikrai bent sekmadieniais lanko bažnyčią ir bendrauja su savo parapijiečiais, kaip teigia, kad yra ”praktikuojanti katalikė”? Ką konkrečiai nuveikė Briuselio EP mums, Lietuvai, žemdirbiams,vežėjams, kaip balsavo dėl migracijos pakto, kaip “pavyko” išaiškinti Europos komisijai, kad Lietuva gyvena geriau už Estiją ir Lenkiją ir kitam “penkmečiui” iš dotuojamos tapome valstybę donore ir netekome, nebereikia!! mums milijardų eurų? Kur draugė/ponia Jūsų įdirbis, pasisakymai tame parlamente? KUR ?? Jei organizuojate konferenciją, tai nesislėpkite mažoje viešbutėlio salėje, veikite atvirai tarp rinkėjų, tarp savo studentų. Nespauskite bažnyčios ir vyskupų. Bažnyčia esame mes visi ir JŪSŲ DARBDAVIAI-RINKĖJAI, nepainiokite kas kam tarnauja. Kvepia prastai, buvęs Jūsų studentas, dabar rinkėjas Vytautas M.

  • Vilma parašė:

   Ar Lietuvos Konstitucijoje yra numatytos priemonės, kaip kovoti su smurtu? Akivaizdu, kad neskaitėte nei Konstitucijos, nei Stambulo Konvencijos, nei turite kažkokį supratimą, kaip veika šalies teisinė sistemą.

 8. Milda parašė:

  Jūs eisite pragarą juodaskverniai prakeikti, tokių veidmainių ir melagių dar paieškoti reikia !!!!

 9. Dėžės parašė:

  Ačiū už poziciją.

 10. Kvazimodas parašė:

  Cia idomiausia skaityti komentarus, kurie kaltina neskaitymu kitus mistiniu 30 puslapiu teksto, kurie si argumenta pasigavo tiesiog is interneto ir patys to teksto neskaite. Nes is tiesu yra 49 puslapiai.

  Tiesiog sioje konvencijoje pilna istatymu klisiu, isskyriant viena lyti auksciau kitos.
  Bet tuo paciu kalbant apie lyciu lygybe. Dar priedo konvencija isskirdama smurta pries moteri auksciau, nei moters pries vyra, tai yra nepasitenkindama valstybiu baudziamojo kodekso istatymais kas yra smurtas, nes jis nenumato tame lyciu skirtumo, turetu dar apibrezti kas yra MOTERIS is didziosios raides… Nes visiskai neaisku pagal konvencija kuri kuriai pagal ja bus suteikusios smurta kaip Moterims, translyciu asmenybiu atveju.

  Taip pat konvencija isskirdama smurta pries Moteri kaip ypatingesni, neapibrezia sio isskirtinumo Moters pries Moteri smurto atveju.

  Kas idomu pati konvencija isdifirenciuodama lytis, pati atlieka teisini dskriminacini smurta pries vyriska lyti, isdifirencijuodama smurta pries moteri i atskira kategorija. Ir pasikartosiu dar karta, siu dienu teiseje pasirinkti lyti, dar reikia apibrezti kas tai yra ta didzioji MOTERIS. Kaip suprantu Ausra Maldeikiene :))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *