MENIU

biurslas
Žymų archyvas

13401

Pamokymai žaliems, kaip daryti biurslą

#išgyvenkLietuvoje

9 kovo, 2018

Ydingas verslo ir biurokratijos ar vykdomosios valdžios suaugimas, populiariai lengva Ričardo Savukyno ranka Lietuvoje gavęs biurslo vardą, mokslo knygose vadinamas besisukančių durų principu. Galimas pavyzdys: asmuo, užimantis sprendimų priėmimo pozicijas viešajame sektoriuje, pereina į privatų sektorių, po to juda ten ir/arba atgal, taip pelnydamiesi iš vidinių žinių, įgytų dirbant reguliuojančioje ar sprendimus priimančioje institucijoje, ir veikdami savo buvusio ar būsimo verslo naudai.

Prieš porą savaičių vasario 26 dieną Žemės Ūkio ministerijai išsiunčiau užklausą, ar buvęs Ministro patarėjas Virginijus Eugenijus Kirsnickas 2018 m. vasario 6 d. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto pakaitiniu nariu tapo laikantys visų privalomų taisyklių. Paklausimo tekstas čia.

Minėtas komitetas — tai kolegialus organas, kuris įsitikina veiksmų programos įgyvendinimo ir ES paramos panaudojimo efektyvumu ir kokybe, nagrinėja ir tvirtina finansuojamų veiksmų atrankos kriterijus, siūlo veiksmų programos ir kitų su paramos administravimu susijusių dokumentų pakeitimus ir panašiai.

V. E. Kirsnickas, kurio veikla jau anksčiau kėlė įtarimų dėl ES paramos naudojimo teisėtumo, pakaitiniu nariu turėjo būti įtrauktas į Projektų atrankos kriterijų komitetą. Projektų atrankos komitetas yra kolegiali žemės ūkio ministerijos patariamoji institucija, kuri konsultuoja priimant sprendimus dėl projektų finansavimo.

Primenu ankstesnę ir čia svarbią informaciją: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2017 m. gegužės 10 d. nusprendė, jog buvęs žemės ūkio ministro patarėjas Virginijus Eugenijus Kirsnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Taigi, žemės ūkio ministro Broniaus Markausko buvo klausiama, ar suinteresuoto asmens (ir dar ministro rinkimų kompanijos rėmėjo) įtraukimas laikytinas priimtinu. Ką atsako Žemės ūkio ministras?

B. Markauskas: „vsio zakonno“

suteikta teisė kojomis atidarinėti duris ir kodėl jis sugrąžintas į vieną iš komitetų, dėl ko turi galimybę ir toliau naudotis informacija savo naudai manipuliuojant viešuoju gėriu.
Taigi, Žemės ūkio ministras rašo (kokia vis dėlto iškalbinga biurokratinė kalba, kai turi noro ją girdėti):

„Dėl V. E. Kirsnicko pažymėtina tai, kad jis mėnesį laiko buvo žemės ūkio ministro patarėju, atsakingu už žuvininkystės veiklos sritį. 2017 m. vasario 10 d. buvo paskutinė V. E. Kirsnicko darbo diena Žemės ūkio ministerijoje. 2017 m. vasario 10 d. Žemės ūkio ministerijoje buvo gautas asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidento V. E. Kirsnicko prašymas jį įtraukti į Stebėsenos komitetą ir Projektų atrankos komitetą.

Žemės ūkio ministerija 2017 m. vasario 14 d. kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (toliau – VTEK) su prašymu pateikti nuomonę, ar V. E. Kirsnickas – asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas gali būti įtrauktas į minėtus komitetus.

VTEK 2017 m. vasario 24 d. pateikė atsakymą, kad V. E. Kirsnicko dalyvavimas šiuose komitetuose negali būti vienareikšmiškai vertinamas kaip atstovavimas fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo, ar atstovavimas fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijos, bet atkreipė dėmesį, kad V. E. Kirsnicko veikla minėtuose komitetuose gali sukelti abejones dėl buvusio žemės ūkio ministro patarėjo galimybių pasinaudoti informacija, praktinėmis žiniomis, įgytomis atliekant tarnybines pareigas, tarnybos metu susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su bendradarbiais, kolegomis ir vadovais, siekiant gauti asmeninę naudą ar įgyti pranašumą prieš kitus asmenis.

Atsižvelgiant į VTEK pateiktą nuomonę bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Įstatymo 20 straipsnio nuostatomis, asociacijai „Alternatyvioji akvakultūra“ vietoj V. E. Kirsnicko į minėtus komitetus buvo pasiūlyta deleguoti kitus atstovus.

Š. m. [2018 – A.M.] sausio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje buvo gautas asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ raštas, kuriame nurodoma, jog asociacija, atsižvelgdama į tai, kad š. m. vasario 10 d. baigiasi VTEK rekomenduotas metų trukmės nušalinimo laikotarpis dėl V. E. Kirsnicko vykdytų žemės ūkio ministro patarėjo pareigų, į Stebėsenos komitetą ir Projektų atrankos komitetą deleguoja šios asociacijos tarybos pirmininką Algirdą Domarką, jo nesant – šios asociacijos prezidentą Virginijų Eugenijų Kirsnicką.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei rengiant Stebėsenos komiteto ir Projektų atrankos komiteto įsakymų pakeitimus, į minėtų komitetų sudėtis buvo įtraukti asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ deleguoti atstovai. Atkreiptinas dėmesys, kad Stebėsenos komiteto įsakymo pakeitimas [Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-72 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-283 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“] įsigaliojo tik 2018 m. vasario 12 d., o Projektų atrankos komiteto įsakymo pakeitimas šiuo metu dar yra derinamas Žemės ūkio ministerijoje.

Dėl Arvydo Žiogo pažymėtina tai, kad būtent Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas, vadovaudamasis Aprašo 15.2 papunkčiu, nurodė, jog tiek į Stebėsenos komitetą, tiek į Projektų atrankos komitetą deleguoja šio tinklo pirmininką Arvydą Žiogą.“

Supratot? Žemės ūkio ministerija gavo VTEK išaiškinimą ir neigiamą nuomonę, tad vietoje durų (tiesioginio skyrimo) dar vienam gudriam veikėjui leido lipti pro orlaidę. Betgi „vsio zakonno“, ar ne?

Skylėtos sąžinės žmonių gyvenimo ratas

Praktiniai patarimai tiems, kurių neslegia sąžinės priekaištai, kaip Lietuvoje tapti Europinės paramos lėšų skirstytoju (žuvininkystė minima tik kaip vienas iš daugelio galimų sektoriukų):

1. Įsivelti į veiklą, kuri gali būti laikoma europinės paramos grobstymu.
2. Paremti ir aktyviai dalyvauti perspektyvaus politiko rinkimų kampanijoje
3. Kai reikalingas ir apdairiai paremtas politikas tampa ministru, pareikalauti iš ano politiko atlygio ir įsitaisyti jo patarėju (žinoma, toje srityje, ten kyšo tavo interesų ausys – konkrečiu atveju, žuvininkystės sektoriuje).
4. Būti išmestam už interesų nedeklaravimą.
5. Tą pačią dieną, kai atsistatydinate būti deleguotam į vieną iš aukščiau minėtų komitetų ginti savų interesų ir atstovauti savo piniginei.
6. Būti pripažintam neteisingai derinus viešuosius ir privačiuosius interesus (žinant apie dažnai labai tingius, pusinius ir tiesiog prieštaringus VTEK standartus, tai yra reikšmingas pasiekimas)
7. Suėjus lygiai metams, vos tik baigėsi apribojimas, kaip buvusiam sprendimų priėmėjui, dirbti komitete, ano buvusio perspektyvaus politiko, kurį rėmei (dabar – ministro), būti paskirtam pakaitiniu nariu į tą patį ES pinigus skirstantį komitetą.
8. Seimo narei atkreipus dėmesį į absoliutų moralinį absurdą, rašyti jai graudžius laiškus (bendrai imant, šią dalį galima praleisti, bet Kirsnicko laiškai buvo tiek panašūs į pirmokėlio graudžius verksmus, kad negaliu nepaminėti).
9. Gauti ministro išrišimą, kad „vsio zakonno“, ir likti interesų grupės atstovu, ir spręsti kaip skirstomi ES pinigai.
10. Kartoti viską iš pradžių. Jei reikia ir sistema leidžia.

Ką daryti, jeigu turite proto, pradedate pykti ir nebenorite gyventi tokių markauskų kirsnickų etc. Lietuvoje?

Protestuoti.

B. Markausko viešą ir neslepiamą darbą, akivaizdžiai priešingą bendram gėriui, viešinti, skaidrinti, platinti apie jį proklamacijas, aiškinant sau ir kaimynams, kodėl tokie ministrai yra blogis ir didžiosios emigracijos šaknis.

Pareikalauti B. Markauską atsistatydinti iš ministro pareigų bei padėti Seimo nario mandatą. Pradžioje tai daryti mandagiai. Palaipsniui etiketą keisti etika, kalbėti vis mažiau mandagiai (vis tiek tas tamstų mandagumas reikalingas vien bobutėms raminti) ir kelti toną.

Pradėti protestus.

Veikti tol, kol dauguma eilinių rinkėjų supras, kodėl gretutės ir kirsnickai yra tas blogis, kuris naikina valstybės pamatus.

„Vsio zakonno“ principas turi būti užmirštas visiems laikams.

Po nakties ateina Aušra.

Skaityti straipsnį